Zbiórka odpadów


Selektywna zbiórka odpadów to pierwszy etap i zarazem kluczowy element efektywnego zagospodarowania odpadów. Od właściwie zorganizowanej zbiórki odpadów zależy jakość i jednorodność strumieni odpadów, a tym samym ich przydatność do dalszych procesów odzysku. 

W Europie funkcjonuje wiele schematów zbiórki odpadów; np. odpady tworzyw są zbierane osobno lub z innymi surowcami wtórnymi. Różne systemy selektywnej zbiórki mają jeden cel – zmniejszenie ilości odpadów trafiających na wysypiska i osiągnięcie maksymalnych wskaźników recyklingu i odzysku. Przy obecnych możliwościach technicznych, zbiórka zmieszanych frakcji surowcowych (opakowania i inne odpady z tworzyw, metali, papieru i czasami szkła) jest korzystną opcją zapewniającą zebranie maksymalnej ilości odpadów do odzysku. Współczesne technologie sortowania, mycia i wstępnego przygotowania odpadów umożliwiają uzyskanie strumienia odpadów dobrej jakości do recyklingu i odzysku energii.

Oddzielne systemy zbiórki są organizowane dla odpadów pochodzących ze zużytych pojazdów mechanicznych, sprzętu elektrycznego i elektronicznego, folii rolniczej, a w niektórych krajach działają także systemy depozytowa dla butelek z tworzyw, umożliwiające zbiórkę cennych surowców do recyklingu i odzysku energii.

PlasticsEurope jest zaangażowane w rozwój efektywnych systemów selektywnej zbiórki w krajach europejskich w celu zapewnienia pełnego wykorzystania wartości odpadów tworzyw w procesach recyklingu i odzysku energii.

  •  
  •  
  •