Recykling surowcowyRECYKLING SUROWCOWY oznacza rozkład tworzywa pod wpływem temperatury lub w następstwie reakcji chemicznej na składniki podstawowe, z których powstało tworzywo. Otrzymane w ten sposób substancje chemiczne to przede wszystkim ciekłe węglowodory lub gazy, z których następnie można wyprodukować nowe tworzywa, lub inne surowce chemiczne.

Recykling surowcowy to rozwiązanie odpowiednie w przypadku zmieszanych różnych rodzajów tworzyw lub odpadów plastikowych zanieczyszczonych innymi substancjami, jak np. laminaty, kompozyty tworzyw, tworzywa zanieczyszczone glebą, czy żywnością. W recyklingu surowcowym wykorzystuje się wiele metod i technologii, opartych m.in. na pirolizie, gazyfikacji, depolimeryzacji czy wytopie redukcyjnym w piecach hutniczych lub w innych procesach przetapiania.

W obecnych warunkach rynkowych jedynie technologia wytopu redukcyjnego w piecach hutniczych jest uzasadniona ekonomicznie na skalę przemysłową. Wykorzystuje się w niej odpady tworzyw pochodzące ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy pojazdów. Tworzywa ulegają gazyfikacji z wytworzeniem gazu syntezowego zawierającego m.in. tlenek węgla, który jest wykorzystywany jako czynnik redukujący w procesach wytapiania stali, usuwający tlen i redukujący tlenki żelaza do czystego żelaza. Czynnik redukujący otrzymywany jest zazwyczaj z ropy naftowej, węgla lub koksu, tak więc wykorzystanie do tego celu odpadów tworzyw oznacza oszczędność cennych surowców kopalnych.

PlasticsEurope jest zaangażowane w dalszy rozwój metod recyklingu surowcowego, jako cennej uzupełniającej opcji odzysku odpadów tworzyw.

Więcej informacji Recykling surowcowy w piecach hutniczych

Publikacje

Recykling surowcowy w piecach hutniczych

  •  
  •  
  •