Zagospodarowanie odpadów - odwrót od składowania

 

Wyroby z tworzyw nawet na końcu swojego cyklu życia zachowują swoją wartość jako surowce i są po prostu zbyt cenne, aby je wyrzucać. Ich wartość można bowiem odzyskać na wiele różnych sposobów: w procesach recyklingu surowcowego, czy też mechanicznego, w którym uzyskujemy nowe wyroby lub, jeżeli recykling jest nieopłacalny, bądź niemożliwy, odpady tworzyw można wykorzystać w procesach odzysku energii, zastępując paliwa kopalne. Pełne wykorzystanie wartości odpadów tworzyw w procesach recyklingu i odzysku energii, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii przyjaznych dla środowiska pozwoliłoby na:

  • zaoszczędzenie surowców kopalnych w ilości równoważnej do 25% rocznego zużycia ropy we Francji
  • zmniejszenia emisji CO2 w Europie o 9 mln ton/rok

Obecnie globalnie około jedna trzecia wszystkich krajów osiągnęła wskaźniki recyklingu i odzysku odpadów tworzyw powyżej 80%, jednak wciąż poziomy odzysku w wielu krajach są o wiele mniejsze, a w niektórych z nich nie zostały osiągnięte nawet poziomy określone w ustawodawstwie dotyczącym odpadów.

Od początku lat 90-tych europejskie stowarzyszenie producentów tworzyw podjęło zobowiązanie i czynnie włącza się w działania mające na celu usprawnienie zagospodarowania odpadów tworzyw. Obecnie nasze stowarzyszenie postuluje wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych do roku 2020 oraz powszechne wprowadzenie metod selektywnej zbiórki odpadów umożliwiających odzysk. Aby te działania były skuteczne i przyczyniły się do pełnego wykorzystania wartości cennych surowców wtórnych, jakimi są odpady tworzyw, musi towarzyszyć im budowa infrastruktury nowoczesnych sortowni oraz instalacji do recyklingu i odzysku energii. Ponadto należy kłaść nacisk na wysoką jakość wyrobów i utrzymanie standardów rynkowych.

Nasze działania oparte są na:

  • Ekspertyzie i know-how uzyskanym dzięki porównaniu i ocenie praktyk w krajach członkowskich o najlepiej działających systemach gospodarki odpadami
  • Otwartym dialogu ze wszystkimi zaangażowanymi uczestnikami
  • Regularnie opracowywanej i udostępnianej do publicznego użytku analizie danych na temat ilości odpadów tworzyw, recyklingu i odzysku energii w Europie

Kontakt z ekspertem
Więcej informacji
Publikacje

 

Inicjatywa ZPTL 2020

 

  •  
  •  
  •