Struktura organizacyjna

Najwyższym gremium decyzyjnym PlasticsEurope jest Walne Zgromadzenie (General Assembly) członków stowarzyszenia. Rada Zarządzająca (Steering Board) nadzoruje pracę Dyrektora Wykonawczego (Executive Director) i Zespołu Liderów (Leadership Team) w sprawach dotyczących strategii, budżetu i zasad działania. Radę Zarządzającą wspierają Regionalne Rady Doradcze (Regional Advisory Boards) i Grupy Zarządzające Projektami (Project Steering Groups). Zespół Liderów jest operacyjnym centrum stowarzyszenia. Grupę tę tworzą Dyrektor Wykonawczy, dyrektorzy poszczególnych pionów i Dyrektorzy Regionalni (Regional Directors). Zespół Liderów nakreśla strategie, opracowuje i kieruje projektami oraz zapewnia ich skuteczne wykonanie.

Regionalne Rady Doradcze odpowiadają za należyte uwzględnienie specyficznych warunków i potrzeb występujących w konkretnych krajach. Komitet Koordynacyjny zapewnia pomoc strategiczną w kwestiach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem kluczowych projektów.
PlasticsEurope - Regiony

Region Centralny
Rüdiger Baunemann
PlasticsEurope
ruediger.baunemann@plasticseurope.org

Region Iberyjski
Ignacio Marco
PlasticsEurope
ignacio.marco@plasticseurope.org

Region Śródziemnomorski
Giuseppe Riva
PlasticsEurope
giuseppe.riva@plasticseurope.org

Region Północny
Kim Michael Christiansen
PlasticsEurope
kim.christiansen@plasticseurope.org

Region Zachodni
Michel Loubry
PlasticsEurope
michel.loubry@plasticseurope.org

PlasticsEurope Bruksela
Karl-H. Foerster 
PlasticsEurope
karl.foerster@plasticseurope.org

Prezes PlasticsEurope
Dyrektor Wykonawczy
  •  
  •  
  •