Recykling i odzysk enegii

Wyroby z tworzyw nawet na końcu swojego cyklu życia zachowują swoją wartość jako surowce i są po prostu zbyt cenne, aby je wyrzucać. Pełne wykorzystanie wartości odpadów tworzyw w procesach recyklingu i odzysku energii, przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technologii przyjaznych dla środowiska pozwoliłoby na:

  • zaoszczędzenie surowców kopalnych w ilości równoważnej do 25% rocznego zużycia ropy we Francji [1]
  • zmniejszenia emisji CO2 w Europie o 9 mln ton/rok [2]

Jednak aby osiągnąć ten ambitny cel, konieczne jest wyeliminowanie głównej przeszkody, jaką jest unieszkodliwianie odpadów poprzez składowanie na wysypiskach. PlasticsEurope postuluje wprowadzenie zakazu składowania odpadów wysokokalorycznych do roku 2020 oraz powszechne wprowadzenie metod selektywnej zbiórki odpadów umożliwiających odzysk. Aby te działania były skuteczne i przyczyniły się do pełnego wykorzystania wartości cennych surowców wtórnych, jakimi są odpady tworzyw, musi towarzyszyć im budowa infrastruktury nowoczesnych sortowni oraz instalacji do recyklingu i odzysku energii. Ponadto należy kłaść nacisk na wysoką jakość wyrobów i utrzymanie standardów rynkowych.

Więcej informacji

[1] szacowane zg. z metodologią IEA, 2009
[2] Prognos i inni, 2009

Kontakt z ekspertem
  •  
  •  
  •