Procesy

Tworzywa sztuczne wytwarza się z produktów organicznych. Materiałami wykorzystywanymi do produkcji tworzyw sztucznych są takie surowce i produkty naturalne jak np. celuloza, węgiel, gaz ziemny, sól i oczywiście ropa naftowa.

Ropa naftowa jest złożoną mieszaniną tysięcy składników. Aby można ją było stosować, musi zostać przetworzona.
Produkcja tworzyw sztucznych rozpoczyna się od destylacji ropy naftowej w rafinerii. W procesie destylacji wydziela się mieszaniny składników o zbliżonej temperaturze wrzenia zwane frakcjami. Każda frakcja jest mieszaniną węglowodorów (związków zbudowanych z atomów węgla i wodoru), różniących się wielkością i strukturą cząsteczek. Jedna z tych frakcji - nafta - jest dalej wykorzystywana do produkcji tworzyw sztucznych.

Tworzywa sztuczne to inaczej polimery, które wytwarza się w procesach polimeryzacji (poliaddycji lub polikondensacji), w obecności odpowiednich katalizatorów. W reaktorze polimeryzacyjnym mniejsze cząsteczki (monomery), jak np. etylen lub propylen, łączą się ze sobą tworząc długie łańcuchy polimerowe. Polimery różnią się właściwościami, strukturą i wielkością cząsteczki (tj. długością łańcucha), w zależności od rodzaju monomerów, które zostały wykorzystane w procesie polimeryzacji.

Wszystkie rodzaje tworzyw sztucznych, a jest ich bardzo wiele, można podzielić na dwie grupy

  • Termoplasty – pod wpływem ciepła miękną, a po ochłodzeniu ponownie twardnieją
  • Tworzywa termoutwardzalne (duroplasty) - po uformowaniu pozostają twarde – nie miękną pod wpływem ogrzewania.

Przykłady termoplastów

Akrylonitryl-butadien-styren – ABS
Poliwęglan - PC
Polietylen - PE
Poli(tereftalan) etylenu - PET
Poli(chlorek winylu) - PVC
Poli(metakrylan metylu) - PMMA
Polipropylen - PP
Polistyren - PS
Polistyren spieniony (ekspandowany) - EPS

Przykłady tworzyw termoutwardzalnych

Epoksyd - EP
Fenoplast - PF
Poliuretan - PUR
Politetrafluoroetylen - PTFE
Żywice poliestrowe - UP
 
  •  
  •  
  •