IdentiPlast 2017: Odpady tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym

Jakie będą wyzwania i możliwości dla przemysłu tworzyw sztucznych w Europie związane 
z gospodarką o obiegu zamkniętym? W jaki sposób najlepiej zagospodarować odpady tworzyw sztucznych wykorzystując najlepsze techniki i najbardziej zaawansowane technologie w oparciu o doświadczenia europejskie i światowe? Czy i jak można zapobiec przedostawaniu się odpadów tworzyw do środowiska?

To tylko kilka najważniejszych kwestii dyskutowanych podczas 13. edycji konferencji IdentiPlast poświęconej recyklingowi i odzyskowi tworzyw sztucznych. Wydarzenie to zgromadziło w dniach 22-23 lutego w Wiedniu ponad 300 interesariuszy reprezentujących administracje lokalne, administrację europejską oraz inne kręgi ustawodawcze, firmy i organizacje z sektora produkcji, przetwórstwa i recyklingu tworzyw sztucznych, ośrodki naukowe i badawcze oraz organizacje pozarządowe, a także media.

Tematem przewodnim konferencji była wymiana doświadczeń pomiędzy krajami europejskimii pozaeuropejskimi (w tym USA, Japonią i Turcją) w celu usprawnienia i zwiększenia efektywności zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, szczególnie w krajach o niewydolnej gospodarce odpadami.

„Gospodarka o obiegu zamkniętym stanowi impuls do spojrzenia w przyszłość i poprawienia konkurencyjności oraz efektywnego wykorzystania zasobów w Europie” powiedział Karl-H. Foerster, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope. „Ale aby tak się stało, musimy nie tylko zwiększyć innowacyjność, ale także uwzględnić oszczędności surowców, jakie uzyskujemy 
w całym cyklu życia produktów, a nie tylko w fazie zagospodarowania odpadów. Te dwa elementy: innowacja i ocena całego cyklu życia muszą być brane pod uwagę równocześnie, 
aby możliwe było osiągnięcie oszczędności zasobów w gospodarce o obiegu zamkniętym.”

W przemówieniu otwierającym merytoryczną część konferencji, Maurits van Tol, wiceprezes firmy Borealis, podkreślił znaczenie idei cyklu zamkniętego dla zapobiegania przedostawaniu się odpadów do środowiska. „Odpady tworzyw w ogóle nie powinny trafiać do środowiska. Stanowią one cenny surowiec wtórny”, zauważył Van Tol, „Lepsza implementacja a także wzmocnienie już istniejącego prawa odpadowego pozwoli nie tylko zwiększyć stopień recyklingu i odzysku odpadów tworzyw sztucznych, ale także stworzyć nowe miejsca pracy”.

Dr Hugo-Maria Schally, reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Środowiska zwrócił uwagę, na model gospodarki o obiegu zamkniętym do jakiego powinna dążyć Europa: „Tworzywa sztuczne niewątpliwie są motorem rozwoju gospodarki europejskiej, jednak powinniśmy jeszcze rozwiązać szereg kwestii środowiskowych związanych z ich produkcją, użyciem i fazą odpadową. Dlatego tworzywa stały się jednym z pięciu priorytetowych zagadnień "Planu działań UE dotyczącym gospodarki o obiegu zamkniętym". Plan ten wyznacza zobowiązanie do przygotowania strategii uwzględniającej wszystkie wyzwania pojawiające się w czasie całego cyklu życia tworzyw w pełnym łańcuchu wartości, do których należą m.in. ponowne użycie, recykling, biodegradowalność, obecność substancji niebezpiecznych czy zaśmiecenie środowiska morskiego.” – powiedział dr Schally. 

O IdentiPlast
Konferencje IdentiPlast to jeden z elementów ważnego europejskiego programu prowadzonego przez PlasticsEurope, który ma na celu zwiększenie odzysku odpadów tworzyw sztucznych i doprowadzenie do zaniechania składowania tych cennych surowców wtórnych na wysypiskach. Konferencje IdentiPlast, organizowane od roku 1997, stały się najważniejszym wydarzeniem, dotyczącym recyklingu i odzysku tworzyw sztucznych. Początkowo odbywały się w Brukseli, a od 2010 r. organizowane są w kolejnych europejskich stolicach (Londyn, Madryt, Warszawa, Paryż, Rzym), pozostając najważniejszym wydarzeniem umożliwiającym wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie sortowania, recyklingu i odzysku tworzyw, zwłaszcza w krajach o mniej zaawansowanych systemach zagospodarowania odpadów.

Czy wiesz, że
  • Recykling 1 kg tworzywa sztucznego pochłania o 90% mniej energii niż recykling 1 kg papieru
  •  
  •  
  •