W trosce o czyste powietrze

„Plastik nie do pieca - piec nie do plastiku” to hasło PlasticsEurope Polska w edukacyjno-społecznej akcji „Misja –Emisja”, poświęconej szkodliwości tzw. niskiej emisji. Wspierając akcję wskazujemy, jak postępować z odpadami tworzyw sztucznych, aby maksymalnie wykorzystać ich wartość bez szkód dla zdrowia i środowiska.

W nowym systemie gospodarowania odpadami w Polsce nie ma racjonalnego uzasadnienia dla spalania odpadów w przydomowych piecach i kotłowniach - każdy i tak płaci za odbiór odpadów i należy uświadomić sobie, że potencjalne znikome korzyści (ewentualna oszczędność opału) są nieporównywalne z ogromnymi negatywnymi skutkami palenia odpadów dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

Tegoroczne badania Eurobarometru pt. „Postawy wobec środowiska naturalnego” (wrzesień 2014) pokazują, że zanieczyszczenie powietrza zostało uznane przez 56% respondentów
z Polski za najbardziej niepokojącą kwestię związaną z ochroną środowiska w naszym kraju. Jednocześnie z wydanego w ubiegłym tygodniu raportu GUS „Ochrona Środowiska w Polsce 2014” wynika m.in., że ze spalania w gospodarstwach domowych generowane jest więcej pyłów niż łącznie emituje cały przemysł (elektrownie, fabryki, kopalnie etc.). Do takiego stanu rzeczy przyczynia się nie tylko palenie paliwem niskiej jakości, ale także spalanie odpadów w piecach, kominkach czy na wolnym powietrzu - zjawisko to jest w Polsce niestety dość powszechne.

Odpady tworzyw sztucznych to jeden z materiałów palonych w piecach dość często ze względu na swoją wysoką wartość kaloryczną. Jednocześnie świadomość negatywnych skutków takich praktyk jest w społeczeństwie bardzo niska. Odpadów z tworzyw sztucznych nie należy spalać w domowych piecach czy kotłowniach, ponieważ w panujących tam warunkach rozkład termiczny i spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (180-500°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje. Należą do nich zarówno tlenek węgla (tzw. „cichy zabójca”), będący produktem spalania substancji organicznych w niedoborze tlenu, jak i dioksyny, czy tzw. związki WWA czyli wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, o silnych właściwościach rakotwórczych, a także inne szkodliwe dla zdrowia i środowiska gazy, jak np. tlenki siarki i azotu oraz chlorowodór. Ponadto, wskutek niecałkowitego spalania odpadów w niskich temperaturach powstaje duża ilość drobnych pyłów, które - ze względu na małe wymiary cząstek (rzędu kilku mikronów) - są bardzo szkodliwe dla układu oddechowego człowieka. Pyły te są ponadto są nośnikami zawartych w odpadach metali ciężkich.
Wysoka wartość kaloryczna odpadów tworzyw sztucznych - ponad 40 MJ/kg - może być wykorzystana jedynie w profesjonalnych instalacjach do odzysku energii z odpadów.
W tych ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000°C, a odpady przebywają w tej temperaturze odpowiednio długo, głównymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda, a niewielkie ilości pozostałych substancji ubocznych są wychwytywane i dezaktywowane w zaawansowanych systemach oczyszczania spalin. W efekcie spaliny opuszczające taki profesjonalny piec spełniają najostrzejsze wymogi emisyjne i nie stanowią zagrożenia ani dla zdrowia ludzi, ani dla środowiska. Przykładami takich instalacji są piece do współspalania, jak np. piece cementowe (odpady częściowo zastępują tu typowe paliwo, takie jak koks czy węgiel), a także spalarnie odpadów.

Należy pamiętać, że odpady tworzyw to wartościowy materiał, który poprzez recykling mechaniczny można ponownie wykorzystać do wyprodukowania nowych wyrobów. Wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska – albo w recyklingu albo w profesjonalnym odzysku energii. Odzyskanie energii zawartej w odpadach tworzyw sztucznych to opcja dodatkowa w stosunku do recyklingu mechanicznego.

Konkretne korzyści ekonomiczno - środowiskowe zostały wyliczone w ramach inicjatywy przemysłu tworzyw sztucznych nawołującej do całkowitego zaniechania składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach. Jeżeli do roku 2025 uda się zupełnie wycofać ze składowisk odpady tworzyw sztucznych to w skali Europy będzie to równoważne z zaoszczędzeniem 750 mln baryłek ropy naftowej.

Czy wiesz, że
  • Zwiększenie bezpieczństwa współczesnych samochodów to jedno z najważniejszych osiągnięć, które zawdzięczamy tworzywom sztucznym.
  •  
  •  
  •