Poparcie dla propozycji zakazu składowania recyklowalnych odpadów i wezwanie do rzetelnej analizy proponowanych poziomów recyklingu

Nowe wymagane poziomy recyklingu bez uzasadnionej oceny wpływu
Europejski przemysł producentów tworzyw sztucznych pozytywnie przyjmuje propozycję Komisji Europejskiej odejścia od składowania odpadów recyklowalnych, w tym odpadów tworzyw sztucznych. „Przykłady państw europejskich, które już się uporały ze składowaniem tych odpadów wskazują, że aby skutecznie zainicjować inwestycje w zakresie instalacji do recyklingu i odzysku energii z odpadów, niezbędne jest podjęcie decyzji na poziomie legislacyjnym”, wyjaśnił Karl-H. Foerster, Dyrektor Wykonawczy PlasticsEurope.

Natomiast przesunięcie tego celu na rok 2025, czyli 5 lat później niż zapowiadany wcześniej rok 2020 (Environmental Action Programme 2020), przyjęte zostało przez przemysł z mieszanymi uczuciami. „ Wskazane byłoby bardziej ambitne podejście, które stanowiłoby wsparcie naszego programu Zero Plastics to Landfills by 2020” stwierdził Foerster.

PlasticsEurope popiera również wysiłki Komisji zmierzające do zwiększenia rzetelności i spójności danych raportowanych przez Państwa członkowskie UE na temat zagospodarowania odpadów. Jednakże zaproponowana przez Komisję zharmonizowana metoda obliczania poziomów recyklingu dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych, budzi zaniepokojenie branży: ”Zmiana metody definiowania poziomu recyklingu z ilości odpadów poddanych recyklingowi na wejściu – input (tak jest obecnie), na ilości otrzymanego recyklatu na wyjściu (output), w połączeniu z proponowanym poniesieniem poziomów recyklingu, spowoduje, że recyklerzy będą dążyć do zwiększania recyklingu za wszelką cenę, co niekorzystnie wpłynie nie tylko na jakość recyklatów ale także zwiększy obciążenie środowiska”, wyjaśnił Foerster. „Dodatkowo, wprowadzenie spójnego systemu obliczania ilości odpadów tworzyw na wejściu i na wyjściu doprowadzi do zwiększenia kosztów związanych z dokumentacją (księgowanie ilości odpadów, audytów), co stanowić będzie znaczne dodatkowe obciążenie finansowe dla recyklerów, z których większość to MŚP”, dodał Foerster.

PlasticsEurope natomaist pozytywnie ocenia nowy cel zmniejszenia o 30% ilości odpadów żywnościowych w Europie do roku 2025, wskazując przy tym na rolę przemysłu tworzyw  sztucznych przy jego osiągnięciu. „Wyprodukowanie 1 kg wołowiny wymaga użycia ponad 15 000 l wody. Jednocześnie zaledwie kilka gramów cienkiej folii plastikowej użytej jako opakowanie dobrze chroni tę żywność i pozwala o 10 dni przedłużyć jej okres przydatności do spożycia. Zwiększa to znacznie efektywne wykorzystania zasobów, a zatem z perspektywy całego cyklu życia, fakt czy folia ta będzie później odzyskana w recyklingu czy w odzysku energetycznym, nie ma istotnego znaczenia” powiedział Foerster.

Czy wiesz, że
  • Wszystkie opakowania w Europie odpowiadają jedynie za 1,7 % całkowitego średniego konsumenckiego śladu węglowego
  •  
  •  
  •