Rok 2013 – „rokiem stabilizacji” dla przemysłu tworzyw sztucznych

Najnowszy raport „Fakty o tworzywach sztucznych 2013”, zawierający aktualne dane dotyczące produkcji, zużycia oraz zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych został oficjalnie zaprezentowany podczas konferencji prasowej, która odbyła się w drugim dniu tegorocznych Targów K 2013. W 2012 roku wielkość światowej produkcji tworzyw sztucznych wyniosła 288 mln ton, co oznacza wzrost o ok. 2,8% w stosunku do roku 2011. 
Natomiast w Europie w roku 2012 odnotowano spadek produkcji tworzyw o 3% oraz 2,5%-owy spadek zapotrzebowania ze strony przetwórców, co oznacza pogłębienie tendencji spadkowej obserwowanej w roku 2011. Są to w dalszym ciągu konsekwencje kryzysu, w efekcie którego spada zapotrzebowanie na tworzywa w głównych sektorach przetwórstwa (opakowania, budownictwo, przemysł motoryzacyjny i inne). Tu jednak występują różnice pomiędzy Europą Zachodnią i Centralną: w Europie Zachodniej zapotrzebowanie spadło o 3%, podczas gdy w Europie Centralnej wzrosło o 0,6%.

"W konfrontacji ze zmienną i często niezwykle trudną sytuacją ekonomiczną europejski przemysł tworzyw sztucznych wykazywał niezwykłą zdolność do odbudowy i adaptacji do nowych warunków. Pomimo, że życzylibyśmy sobie szybszego powrotu na ścieżkę wzrostu gospodarczego, to na razie przemysł tworzyw sztucznych odsunął zagrożenie globalizacji
i pozostał konkurencyjny i innowacyjny, wnosząc blisko 2,6%-owy udział do europejskiego PKB. Tym niemniej obniżenie cen energii oraz cen surowców występujące w innych regionach świata pozostaje zasadniczym wyzwaniem dla naszego przemysłu w Europie” powiedział Dr Wilfried Haensel, Dyrektor Zarządzający PlasticsEurope.

Prognozując najbliższą przyszłość Patrick Thomas, Prezes PlasticsEurope oraz CEO firmy Bayer MaterialScience, powiedział, że "rok 2013 można określić jako rok stabilizacji
w europejskiej branży tworzyw sztucznych, a dopiero w 2014 spodziewać się można lekkiego ożywienia, choć w dalszym ciągu jesteśmy daleko od osiągnięcia stanu sprzed kryzysu.”

Dane za rok 2012 (dla EU27 (bez Chorwacji) plus Norwegia i Szwajcaria), odnoszące się do zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych, wskazują na pozytywne zjawiska występujące w tej dziedzinie. O ile ilość wytworzonych pokonsumenckich odpadów tworzyw sztucznych pozostała na takim samym poziomie, jak w  roku poprzednim, to wartości recyklingu i odzysku energetycznego odpadów tworzyw sztucznych wzrosły i wyniosły odpowiednio 26,3% (wzrost o 4,9%) oraz 35,6% (wzrost o 3.3%). Odzysk całkowity wyniósł 61,9%, co oznacza wzrost o 4% w porównaniu do roku 2011. W różnych krajach europejskich sytuacja wyglądała odmiennie: podczas, gdy niektóre kraje odzyskują blisko 100% odpadów tworzyw sztucznych wytwarzanych na ich terenie, to w innych całkowity poziom odzysku ledwie sięga 30%. Oznacza to, że ciągle jeszcze ponad 9 mln ton odpadów tworzyw sztucznych rocznie ląduje na europejskich składowiskach.

"Pomimo stałego wzrostu recyklingu i odzysku odpadów tworzyw sztucznych obserwowanego w Europie wyrażamy ubolewanie, że w dalszym ciągu ponad 1/3 odpadów tworzyw sztucznych jest utylizowana przez składowanie.” komentuje Dr Wilfried Haensel, dodając: ”Aby osiągnąć europejskie cele w zakresie efektywnego gospodarowania zasobami nasz przemysł wzywa do zaniechania składowania odpadów tworzyw sztucznych na wysypiskach do roku 2020. Przy zachowaniu obecnych warunków cel ten jest właściwie nieosiągalny. Dlatego przemysł tworzyw sztucznych wzywa ustawodawców, aby wsparli ten ambitny cel podejmując odpowiednie środki, dzięki którym będzie można uniknąć składowania tych wartościowych surowców wtórnych i energetycznych.”

W podsumowaniu konferencji prasowej Patrick Thomas powiedział z optymizmem: „Nasz przemysł elastycznie reaguje na przeciwności i zawsze udawało się nam je zwalczać, adaptując się do zmieniających się okoliczności. Targi K, które właśnie trwają, to demonstracja naszej siły i zdolności przystosowywania się. Jesteśmy dumnymi spadkobiercami Parkesa i Baekelanda - wynalazców pierwszych tworzyw, a nasze materiały to połączenie wyobraźni i innowacyjności. Inspirują architektów, projektantów, inżynierów i wynalazców w każdym sektorze i proces ten będzie trwał, a granice ludzkiego geniuszu i innowacyjności przesuwać się będą coraz dalej”.

Czy wiesz, że
  • Rocznie na świecie zużywanych jest 16 bln jednorazowych strzykawek plastikowych
  •  
  •  
  •