26.07.2012 - Wisłą do morza - finał Recykling Rejs

Zakończyła się tegoroczna akcja „Recykling – Rejs – odzyskuj tworzywa sztuczne” Wisła 2012 organizowana wspólnie przez Fundację PlasticsEurope Polska i Dominika Dobrowolskiego, wrocławskiego podróżnika i ekologa. Ta proekologiczna inicjatywa edukacyjna porusza ważny problem - zaśmiecenia środowiska wodnego, zwracając jednocześnie uwagę na konieczność właściwego postępowania z wartościowymi odpadami, takimi jak odpady tworzyw sztucznych.

Na kolejnych przystankach 900 km kajakowej podróży od Oświęcimia do Gdańska odbywały się spotkania z lokalnymi społecznościami, organizowane były akcje sprzątania śmieci i spotkania prasowe, podczas których organizatorzy akcji namawiali do wspólnej troski o czystość rzek promując odpowiedzialne i przyjazne środowisku postawy i zachowania: nieśmiecenie oraz konieczność segregowania i recyklingu odpadów. Wskazywano również na fakt, że odpady porzucone w środowisku często trafiają do rzek, a te odpady, które są lekkie i unoszą się na powierzchni wody ostatecznie dopłynąć mogą do morza. A przecież wszystkie plastikowe odpady, nawet tak lekkie, jak torebka foliowa, mogą być powtórnie wykorzystane z korzyścią dla środowiska, jeśli tylko zostaną selektywnie zebrane.

„Poprzez promowanie i wspieranie działań, dzięki którym tworzywa sztuczne nie trafiają na wysypisko lub do naszych mórz, mamy swój udział w rozwiązywaniu problemu zaśmiecania środowiska morskiego” mówi Kazimierz Borkowski, dyrektor Fundacji PlasticsEurope Polska, dodając ”Europejski przemysł tworzyw sztucznych współpracuje z władzami, organizacjami pozarządowymi, przedstawicielami nauki oraz innymi zainteresowanymi stronami, aby zapewnić korzystne dla środowiska zasady zagospodarowania odpadów.

Branża tworzyw sztucznych uważa, że plastikowe śmieci są nie do zaakceptowania w środowisku naturalnym. Mając świadomość, że przyczyny zanieczyszczenia środowiska morskiego są bardzo złożone oraz że problem nie może zostać rozwiązany samodzielnie przez jedną tylko zainteresowaną grupę, europejski przemysł tworzyw sztucznych jest zdecydowany prowadzić skoordynowane działania w tej sprawie w skali europejskiej i światowej.

„Wspólna Deklaracja w sprawie rozwiązania problemu zaśmiecenia środowiska morskiego”, która powstała w ubiegłym roku w porozumieniu organizacjami przemysłu tworzyw sztucznych z całego świata, do tej pory podpisana zastała przez 54 organizacje z całego świata. Zgodnie z sześciopunktową strategią, zawartą w deklaracji, przemysł zamierza:
• Współpracować w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego z zainteresowanymi stronami w celu zapobiegania zaśmiecaniu środowiska morskiego;
• Współpracować ze środowiskami naukowymi w celu lepszego poznania i zrozumienia skali, przyczyn powstawania i wpływu zaśmiecenia na środowisko morskie;
• Promować spójną i opartą na wiedzy naukowej politykę ustawodawczą w zakresie ochrony środowiska morskiego;
• Promować najlepsze praktyki w zakresie zagospodarowania odpadów;
• Wzmocnić zaangażowanie w kierunku zwiększenia odzysku odpadów z tworzyw sztucznych poprzez recykling i odzysk energii;
• Zapewnić należyty nadzór nad transportem i dystrybucją wyrobów przemysłu tworzyw sztucznych - granulatu i półproduktów – wśród swoich klientów i promować takie działania wśród innych uczestników łańcucha dostaw.

Akcja „Recykling Rejs – Odzyskuj tworzywa sztuczne”, wpisując się w tę strategię, odwołuje się także do prowadzonego od kilku lat programu transferu wiedzy w zakresie najlepszych praktyk zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych. Odpady te to jedyny surowiec, który nie tylko można powtórnie przerobić poprzez recykling na nowe wyroby. Można także odzyskać z tego surowca zmagazynowaną w nim energię, wykorzystując go do produkcji paliw alternatywnych, zastępujących tradycyjne paliwa energetyczne. Energia odzyskana z przetworzenia jednej torby plastikowej pozwala np. przez 10 minut oświetlać pokój 60-watową żarówką. Odpady z tworzyw służyć mogą w procesach przemysłowych jako substytut koksu i ropy naftowej, np. jako czynnik redukcyjny przy wytopie stali.

Jednocześnie należy pamiętać, że nie wolno spalać plastikowych odpadów ani na otwartej przestrzeni, ani w piecach, kominkach czy przydomowych kotłowniach. W takich warunkach spalanie tworzyw przebiega w zbyt niskiej temperaturze (80-400°C) i przy zbyt małym dostępie tlenu, w wyniku czego w obecności odpadów organicznych powstają szkodliwe dla zdrowia substancje. Tymczasem w ściśle kontrolowanych i monitorowanych instalacjach przemysłowych, gdzie temperatura przekracza 1000°C, jedynymi produktami spalania są dwutlenek węgla i woda.

Przebieg i podsumowanie akcji: www.recykling-rejs.pl
Więcej informacji na temat inicjatyw przemysłu ws. redukcji zaśmiecenia w środowisku morskim: www.marinelittersolutions.eu/plasticseurope

 

Czy wiesz, że
  • Recykling 1 kg tworzywa sztucznego pochłania o 90% mniej energii niż recykling 1 kg papieru
  •  
  •  
  •