13.03.2012 Odpady tworzyw sztucznych w budownictwie

Pierwszy europejski raport o odpadach tworzyw sztucznych w budownictwie

Odzysk tworzyw sztucznych wzrasta –
znaczne różnice między regionami pozostają

W europejskich danych dotyczących odpadów tworzyw sztucznych dane o zagospodarowaniu opakowaniowych odpadów tworzyw sztucznych stanowią obszerną i wyczerpującą grupę, natomiast praktycznie nie ma danych czy analiz porównawczych na temat tworzywowych odpadów z sektora budowlanego – drugiego po opakowaniach największego segmentu zastosowań tworzyw sztucznych.

W celu zapełnienia tej luki PlasticsEurope, stowarzyszenie reprezentujące europejskich producentów tworzyw sztucznych, zleciło niezależną analizę dotyczącą zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z budownictwa i obejmującą 27 krajów UE oraz Norwegię Szwajcarię.

Analiza pokazuje, że w tych 29 krajach w 2010 r. zagospodarowano powtórnie – poprzez ich recykling (20%) oraz odzysk energii (36,2%) - unikając składowania 56,2% odpadów tworzyw z budownictwa, co oznacza zdecydowany wzrost ogólnego stopnia odzysku w porównaniu do roku poprzedniego (51,9%) i stanowi kontynuację pozytywnej tendencji w zarządzaniu odpadami tworzyw sztucznych w budownictwie.

Zebrane dane wskazują ponadto na znaczne różnice w stopniu odzysku pomiędzy poszczególnymi krajami. Niemcy to przykład pokazujący, jak wiele można osiągnąć w danym kraju dzięki odpowiedniej infrastrukturze i prawodawstwu – odzysk odpadów w sektorze budowlanym osiągnął tam w roku 2010 blisko 96%. Jednocześnie w krajach takich jak Hiszpania, Polska czy Włochy ponad 80% tych odpadów trafia na wysypiska.

W innych regionach obserwuje się bardziej subtelne różnice. W Wielkiej Brytanii, która przoduje w zakresie recyklingu (31,5%) pozostałe 2/3 odpadów z budownictwa jest unieszkodliwiane przez składowanie na wysypiskach, czego przyczyną jest małe wykorzystanie w tym kraju procesów odzysku energii. Natomiast w krajach skandynawskich jest odwrotnie - przeważa energetyczne wykorzystanie odpadów tworzyw sztucznych, przy całkowitej wielkości odzysku na poziomie 80% (2010 r.).

Raport wskazuje także na dość mały udział w ogólnej ilości odpadów tworzyw sztucznych odpadów pochodzących z budownictwa. Sektor budowlany zużywa ok. 20%  z całkowitej ilości tworzyw sztucznych przetwarzanych w Europie (2010 r.). Jednocześnie tylko 5,5%  odpadów tworzyw sztucznych w ogólnej ilości takich odpadów pochodzi z sektora budowlanego. Można to tłumaczyć po pierwsze tym, że w przeszłości tworzywa nie były tak powszechnie wykorzystywane w budownictwie jak obecnie, po drugie tym, że wiele zastosowań tworzyw sztucznych w budownictwie to zastosowania tzw. długotrwałe. Ponieważ w ostatnich dekadach zastosowanie wyrobów z tworzyw sztucznych w budownictwie zdecydowanie wzrosło, w miarę upływu czasu należy spodziewać się wzrostu ilości odpadów tworzyw z tego sektora w miarę kończenia się cyklu życia poszczególnych wyrobów.

Przemysł od wielu lat promuje efektywnie sposoby zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z sektora budowlanego poprzez różnego typu dobrowolne inicjatywy, takie jak np. pionierski program VinylPlus, związany ze zrównoważonym zarządzaniem PCW.

Choć obecnie ilość zbieranych poużytkowych odpadów tworzyw sztucznych z sektora budowlanego jest względnie mała, to sposób ich zagospodarowania - 56,2 % wykorzystane jest ponownie, czyli nie jest składowane - odzwierciedla tendencję ogólnie obowiązującą dla wszystkich odpadów tworzyw, dla których stopień odzysku wynosi 57,9%. Przemysł tworzyw sztucznych w dalszym ciągu podejmować będzie wysiłki sprzyjające zwiększaniu w skali europejskiej stopnia zagospodarowywania odpadów tworzyw sztucznych, realizując w ten sposób jeden ze swoich celów: „całkowite zaniechanie składowania tworzyw sztucznych na wysypiskach do roku 2020”.

****

Informacje dodatkowe

Posumowanie raportu – http://www.plasticseurope.org/documents/document/20120316100543-summary_of_plastic_b&c_waste_management_analysis160312.pdf

Informacje na temat tworzyw sztucznych w budownictwie – http://www.plasticseurope.org/use-of-plastics/building-construction.aspx

O programie VinylPlus

Program VinylPlus i program poprzedni, tj. Vinyl 2010, poświęcone są zrównoważonemu zarządzaniu PCW - 45% odpadów tworzyw pochodzących z sektora budowlanego to odpady z tego polimeru. Od chwili wprowadzenia dobrowolnego zobowiązania Vinyl 2010 w 2000 r. recykling PCW w Europie wzrósł z niemal zerowego poziomu do ponad ćwierć miliona ton w 2010 r., z czego przeważająca większość pochodzi z budownictwa. Cel nowego programu VinylPlus to 800 tys. ton PCW poddanego recyklingowi w roku 2020, z czego ponownie większość stanowić będą odpady budowlane.

www.vinylplus.eu

Skontaktuj się z naszym ekspertem
  •  
  •  
  •